History of the Vilnius Medicine in the 19th Century

Website Bibliography

Adamowicz Adam, Początek i postęp anatomii w Polsce i na Litwie, Odbitka z „Dziejów Nauk Przyrodzonych”, t. V, s. 289-397.

Tenże, Profesor Józef Frank i jego teoria lekarska, „Gazeta Lekarska” 1868 s. 72-75, 136-141.

Beauvois Daniel, Wilno – polska stolica kulturalna zaboru rosyjskiego 1803-1832, Wrocław 2010.

Bieliński Józef, Doktorowie medycyny promowani w Wilnie, Warszawa 1886.

Tenże, Stan nauk lekarskich za czasów Akademii Medyko-Chirurgicznej wileńskiej, bibliograficznie przedstawiony. Przyczynek do dziejów medycyny w Polsce, Warszawa 1888.

Tenże, Uniwersytet Wileński 1579-1831, t. I-III, Kraków 1899-1900.

Giedroyć Franciszek, Polski słownik lekarski, t. I, Warszawa 1931.

Giędosz Bronisław, Zasługi Jędrzeja Śniadeckiego dla polskiej patofizjologii, „Arch. Hist. Med.” 1969, s. 37-41.

Grochmal Stanisław, Michał Homolicki jako profesor fizjologii w dawnym Uniwersytecie Wileńskim, „Arch. Hist. Med.” 1936-1937, s. 135-152

Janicka Iwona, Kultura higieniczna Wilna w latach 1795-1915, Gdańsk 2009.

Kamińska Janina, Universitas Vilnensis 1793-1803. Od Szkoły Głównej Wielkiego Księstwa Litewskiego do Imperatorskiego Uniwersytetu Wileńskiego, Warszawa 2012.

Kośmiński Stanisław, Słownik lekarzów polskich, Warszawa 1888.

Kuczyński Antoni, Syberia. 400 lat polskiej diaspory. Zesłania, martyrologia i sukces cywilizacyjny Polaków. Rys historyczny. Antologia. Wrocław 2007.

Kowalska-Śmigielska Alina, Dzieje katedry anatomii w dawnym Uniwersytecie Wileńskim i Akademii Medyko-Chirurgicznej Wileńskiej w latach 1777-1842, Wilno 1938.

Magowska Anita, Empirycznie czy racjonalistycznie? Dylematy i praktyka medycyny uniwersyteckiej w Wilnie w latach 1781-1842. Poznań 2015.

Mianowski Mikołaj, Dziennik podróży naukowej (urywki). Do druku przygotowała i wstępem opatrzyła Ludmiła Krakowiecka, „Arch. Hist. Med." 1962, s. 97-121.

Milenkiewicz Józef, Współpraca Wilna i Ziem Wschodnich Rz-tej z emigracją polityczną polską po upadku powstania listopadowego. Spisek Szymona Konarskiego. Nakładem Dziennika Urzędowego Kuratorium Okręgu Szkolnego Wileńskiego, Wilno 1935, s. 30.

Pamiętniki Jakóba Gieysztora z lat 1857-1865, poprzedzone wspomnieniami osobistymi prof. Tadeusza Korzona, t. I, II, Wilno 1913.

Parent Arnaud, The work of French surgeons in disseminating obstetrics in the Polish-Lithuanian Commonwealth In the 18th century, „Acta Medica Lithuanica” 2013, R. 20, nr 3, s. 103-108.

Podgórska-Klawe Zofia, Profesor Uniwersytetu Wileńskiego Wacław Pelikan (1790-1873), „Arch. Hist. Med.” 1965, nr 1-2, s. 97-110.

Polski Słownik Biograficzny.

Rewkowski Zygmunt, Pamiętniki, T. I, Wilno. Ostatnie lata Uniwersytetu, z oryginału do druku przygotował, komentarzem i przypisami opatrzył Witold Więsław, Wrocław 2011.

Szarejko Piotr, Słownik lekarzy polskich XIX wieku, t. I, Warszawa 1991; t. III, Warszawa 1995; t. IV, Warszawa 1997; t. V, Warszawa 2000; t. VI, Warszawa 2001.

Śmigielski Jerzy, Wincenty Herberski, kierownik kliniki lekarskiej w dawnym Uniwersytecie Wileńskim w latach 1823-1826, „Arch. Hist. Med.” 1960 s.405-445.

Trzebiński Stanisław, Feliks Rymkiewicz jako profesor propedeutyki lekarskiej w Akademii Wileńskiej, „Arch. Hist. Med." 1927 s. 22-31.

Zawadowicz Beata (red.), Szkoła Lwowska i Wileńska - ich wpływ na rozwój medycyny polskiej. Częstochowa 2012.

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki
This website was prepared within the programme of the Polish Minister of Science and Higher Education entitled “National Programme for Development of Humanities” in 2012-2015 as the result of research project “Natural history and medicine in the region of Vilnius in the Partition period as a part of the Polish national heritage”, carried out by Anita Magowska at the Department of History of Medical Sciences, Poznań University of Medical Sciences, Poland.

Copyright © 2024 Anita Magowska. All rights reserved.
Contact: Department of History of Medical Sciences, Poznań University of Medical Sciences,
ul. Przybyszewskiego 37A, 60-346 Poznań, Poland tel. +48 (0) 61 8547241/2