History of the Vilnius Medicine in the 19th Century

Website Bibliography

 1. Adamowicz Adam, PoczÄ…tek i postÄ™p anatomii w Polsce i na Litwie, „Dzieje Nauk Przyrodzonych”, Vol. V, pp. 289-397.
 2. Adamowicz Adam, Profesor Józef Frank i jego teoria lekarska, „Gazeta Lekarska” 1868 pp. 72-75, 136-141.
 3. Beauvois Daniel, Wilno – polska stolica kulturalna zaboru rosyjskiego 1803-1832, WrocÅ‚aw 2010.
 4. BieliÅ„ski Józef, Doktorowie medycyny promowani w Wilnie, Warszawa 1886.
 5. BieliÅ„ski Józef, Stan nauk lekarskich za czasów Akademii Medyko-Chirurgicznej wileÅ„skiej, bibliograficznie przedstawiony. Przyczynek do dziejów medycyny w Polsce, Warszawa 1888.
 6. BieliÅ„ski Józef, Uniwersytet WileÅ„ski 1579-1831, Vol. 1-3, Kraków 1899-1900.
 7. Giedroyć Franciszek, Polski słownik lekarski, Vol. 1, Warszawa 1931.
 8. GiÄ™dosz BronisÅ‚aw, ZasÅ‚ugi JÄ™drzeja Åšniadeckiego dla polskiej patofizjologii, „Arch. Hist. Med.” 1969, pp. 37-41.
 9. Grochmal StanisÅ‚aw, MichaÅ‚ Homolicki jako profesor fizjologii w dawnym Uniwersytecie WileÅ„skim, „Arch. Hist. Med.” 1936-1937, pp. 135-152.
 10. Janicka Iwona, Kultura higieniczna Wilna w latach 1795-1915, Gdańsk 2009.
 11. KamiÅ„ska Janina, Universitas Vilnensis 1793-1803. Od SzkoÅ‚y GÅ‚ównej Wielkiego KsiÄ™stwa Litewskiego do Imperatorskiego Uniwersytetu WileÅ„skiego, Warszawa 2012.
 12. KoÅ›miÅ„ski StanisÅ‚aw, SÅ‚ownik lekarzów polskich, Warszawa 1888.
 13. KuczyÅ„ski Antoni, Syberia. 400 lat polskiej diaspory. ZesÅ‚ania, martyrologia i sukces cywilizacyjny Polaków. Rys historyczny. Antologia. WrocÅ‚aw 2007.
 14. Kowalska-Śmigielska Alina, Dzieje katedry anatomii w dawnym Uniwersytecie Wileńskim i Akademii Medyko-Chirurgicznej Wileńskiej w latach 1777-1842, Wilno 1938.
 15. Magowska Anita, Empirycznie czy racjonalistycznie? Dylematy i praktyka medycyny uniwersyteckiej w Wilnie w latach 1781-1842. Poznań 2015.
 16. Mianowski MikoÅ‚aj, Dziennik podróży naukowej (urywki). Do druku przygotowaÅ‚a i wstÄ™pem opatrzyÅ‚a LudmiÅ‚a Krakowiecka, „Arch. Hist. Med.” 1962, pp. 97-121.
 17. Milenkiewicz Józef, WspóÅ‚praca Wilna i Ziem Wschodnich Rz-tej z emigracjÄ… politycznÄ… polskÄ… po upadku powstania listopadowego. Spisek Szymona Konarskiego. Wilno 1935.
 18. PamiÄ™tniki Jakóba Gieysztora z lat 1857-1865, poprzedzone wspomnieniami osobistymi prof. Tadeusza Korzona, Vol. 1-2, Wilno 1913.
 19. Parent Arnaud, The work of French surgeons in disseminating obstetrics in the Polish-Lithuanian Commonwealth In the 18th century, „Acta Medica Lithuanica” 2013 pp. 103-108.
 20. Podgórska-Klawe Zofia, Profesor Uniwersytetu WileÅ„skiego WacÅ‚aw Pelikan (1790-1873), „Arch. Hist. Med." 1965 pp. 97-110.
 21. Polski SÅ‚ownik Biograficzny - different volumes.
 22. Rewkowski Zygmunt, Pamiętniki, T. I, Wilno. Ostatnie lata Uniwersytetu, Witold Więsław (ed.), Wrocław 2011.
 23. Szarejko Piotr, SÅ‚ownik lekarzy polskich XIX wieku, Vol. 1, Warszawa 1991; Vl. 3, Warszawa 1995; Vol. 4, Warszawa 1997; Vol. 5, Warszawa 2000; Vol. 6, Warszawa 2001.
 24. Åšmigielski Jerzy, Wincenty Herberski, kierownik kliniki lekarskiej w dawnym Uniwersytecie WileÅ„skim w latach 1823-1826, „Arch.Hist. Med.” 1960 pp. 405-445.
 25. TrzebiÅ„ski StanisÅ‚aw, Feliks Rymkiewicz jako profesor propedeutyki lekarskiej w Akademii WileÅ„skiej, „Arch. Hist. Med. 1927 pp. 22-31.
 26. Zawadowicz Beata (ed.), SzkoÅ‚y Lwowska i WileÅ„ska - ich wpÅ‚yw na rozwój medycyny polskiej. CzÄ™stochowa 2012.

 

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki
This website was prepared within the programme of the Polish Minister of Science and Higher Education entitled “National Programme for Development of Humanities” in 2012-2015 as the result of research project “Natural history and medicine in the region of Vilnius in the Partition period as a part of the Polish national heritage”, carried out by Anita Magowska at the Department of History of Medical Sciences, Poznań University of Medical Sciences, Poland.

Copyright © 2022 Anita Magowska. All rights reserved.
Contact: Department of History of Medical Sciences, Poznań University of Medical Sciences,
ul. Przybyszewskiego 37A, 60-346 Poznań, Poland tel. +48 (0) 61 8547241/2