Historia medycyny wileńskiej w XIX wieku

Bibliografia literatury strony internetowej o historii medycyny wileńskiej w XIX wieku (wybór)

Wykaz ważnych skrótów:

Państwowe Archiwum Historyczne Litwy w Wilnie - PAHL

Dział Rękopisów Biblioteki Uniwersytetu Wileńskiego - BUW

 

Opracowania (wybór):

Adamowicz Adam, Początek i postęp anatomii w Polsce i na Litwie, Odbitka z „Dziejów Nauk Przyrodzonych”, t. V, s. 289-397.

Tenże, Profesor Józef Frank i jego teoria lekarska, „Gazeta Lekarska” 1868 s. 72-75, 136-141.

Beauvois Daniel, Wilno – polska stolica kulturalna zaboru rosyjskiego 1803-1832, Wrocław 2010.

Bieliński Józef, Doktorowie medycyny promowani w Wilnie, Warszawa 1886.

Tenże, Stan nauk lekarskich za czasów Akademii Medyko-Chirurgicznej wileńskiej, bibliograficznie przedstawiony. Przyczynek do dziejów medycyny w Polsce, Warszawa 1888.

Tenże, Uniwersytet Wileński 1579-1831, t. I-III, Kraków 1899-1900.

Giedroyć Franciszek, Polski słownik lekarski, t. I, Warszawa 1931.

Giędosz Bronisław, Zasługi Jędrzeja Śniadeckiego dla polskiej patofizjologii, „Arch. Hist. Med.” 1969, s. 37-41.

Grochmal Stanisław, Michał Homolicki jako profesor fizjologii w dawnym Uniwersytecie Wileńskim, „Arch. Hist. Med.” 1936-1937, s. 135-152

Janicka Iwona, Kultura higieniczna Wilna w latach 1795-1915, Gdańsk 2009.

Kamińska Janina, Universitas Vilnensis 1793-1803. Od Szkoły Głównej Wielkiego Księstwa Litewskiego do Imperatorskiego Uniwersytetu Wileńskiego, Warszawa 2012.

Kośmiński Stanisław, Słownik lekarzów polskich, Warszawa 1888.

Kuczyński Antoni, Syberia. 400 lat polskiej diaspory. Zesłania, martyrologia i sukces cywilizacyjny Polaków. Rys historyczny. Antologia. Wrocław 2007.

Kowalska-Śmigielska Alina, Dzieje katedry anatomii w dawnym Uniwersytecie Wileńskim i Akademii Medyko-Chirurgicznej Wileńskiej w latach 1777-1842, Wilno 1938.

Magowska Anita, Empirycznie czy racjonalistycznie? Dylematy i praktyka medycyny uniwersyteckiej w Wilnie w latach 1781-1842. Poznań 2015.

Mianowski Mikołaj, Dziennik podróży naukowej (urywki). Do druku przygotowała i wstępem opatrzyła Ludmiła Krakowiecka, „Arch. Hist. Med." 1962, s. 97-121.

Milenkiewicz Józef, Współpraca Wilna i Ziem Wschodnich Rz-tej z emigracją polityczną polską po upadku powstania listopadowego. Spisek Szymona Konarskiego. Nakładem Dziennika Urzędowego Kuratorium Okręgu Szkolnego Wileńskiego, Wilno 1935, s. 30.

Pamiętniki Jakóba Gieysztora z lat 1857-1865, poprzedzone wspomnieniami osobistymi prof. Tadeusza Korzona, t. I, II, Wilno 1913.

Parent Arnaud, The work of French surgeons in disseminating obstetrics in the Polish-Lithuanian Commonwealth In the 18th century, „Acta Medica Lithuanica” 2013, R. 20, nr 3, s. 103-108.

Podgórska-Klawe Zofia, Profesor Uniwersytetu Wileńskiego Wacław Pelikan (1790-1873), „Arch. Hist. Med.” 1965, nr 1-2, s. 97-110.

Polski Słownik Biograficzny.

Rewkowski Zygmunt, Pamiętniki, T. I, Wilno. Ostatnie lata Uniwersytetu, z oryginału do druku przygotował, komentarzem i przypisami opatrzył Witold Więsław, Wrocław 2011.

Szarejko Piotr, Słownik lekarzy polskich XIX wieku, t. I, Warszawa 1991; t. III, Warszawa 1995; t. IV, Warszawa 1997; t. V, Warszawa 2000; t. VI, Warszawa 2001.

Śmigielski Jerzy, Wincenty Herberski, kierownik kliniki lekarskiej w dawnym Uniwersytecie Wileńskim w latach 1823-1826, „Arch. Hist. Med.” 1960 s.405-445.

Trzebiński Stanisław, Feliks Rymkiewicz jako profesor propedeutyki lekarskiej w Akademii Wileńskiej, „Arch. Hist. Med." 1927 s. 22-31.

Zawadowicz Beata (red.), Szkoła Lwowska i Wileńska - ich wpływ na rozwój medycyny polskiej. Częstochowa 2012.

 

 

 

 

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki
Strona przygotowana w ramach projektu „Przyrodoznawstwo i medycyna na Wileńszczyźnie w okresie zaborów jako element polskiego dziedzictwa narodowego” (11 H 11 029180 ), finansowanego w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012-2015.

Copyright © 2024 Anita Magowska, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu. Wszelkie prawa zastrzeżone.